KÉRDÉSE VAN?

1ÉRTÉKESÍTÉS: +36 20 / 428 3070
2SZERVÍZ: +36 20 / 428 3100
3ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: +36 85 / 460 735
24 órás ügyfélszolgálatunk van, elérhetők vagyunk bármikor, hétvégén is!

VAGY AKÁR SKYPON

Mátrai Zoltán

Kovács Gabriella

 

 AZ AGRÁRIN KFT. ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

Az Agrárin Kft. ( Továbbiakban : Szolgáltató) , mint a www.agrarin.hu; és a www.agrarshop.hu;  (a továbbiakban: Portálok) üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 Rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya alá tartozik. 

I. Fogalom meghatározások

 • Felhasználó: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki/amely az Portálokra belép, illetve azon regisztrál, és a Portálok funkcióit használja.   
 • Szolgáltatás: a Portálok Szolgáltató által nyújtott és a Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatásai 
 • Hírlevél: a Szolgáltató által nyújtott, a Portálokon keresztül megrendelhető Szolgáltatás, amelynek keretében a Szolgáltató elektronikus direkt marketingnek és reklámnak is minősülő üzenet küld a Felhasználó Portálokon megadott e-mail címére 
 • ÁSZF, az Szolgáltató Agrárportálokra vonatkozó, a Portálokon közzétett Általános Szerződési Feltételei.

 

II. Az adatkezelő

Az adatok kezelője a Szolgáltató, Agrárin Kft., 8692 Szőlősgyörök, Arany J. u. 33.

III. Az adatvédelmi szabályzat elfogadása

 1. A Felhasználók, akik a Portálokon regisztrálnak, a regisztráció során magukra nézve kötelezőnek fogadják  el a jelen Adatvédelmi Szabályzatot (az ÁSZF-fel együtt). 
 1. Azok a Felhasználók, akik nem regisztrálnak a Portálokon, de a Portálok valamely olyan Szolgáltatását veszik igénybe, amely során személyes adatok megadása szükséges vagy történik, ezen adatok megadásakor, illetve ezen Szolgáltatás igénybe vételekor fogadják el az ÁSZF-fel együtt a jelen Adatvédelmi Szabályzatot magukra nézve kötelezőnek. 

IV.  Az adatvédelmi szabályzat hatálya  

A jelen Adatvédelmi szabályzat kizárólag a természetes személy Felhasználók személyes adataira terjed ki.

V.  A kezelt adatok köre  

 A Szolgáltató a természetes személy Felhasználók alábbi adatait kezeli:

A regisztráció során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:

 • e-mail cím
 • jelszó
 • felhasználónév

Hírlevél feliratkozások során gyűjtött és kezelt kötelező adatok:

 • E-mail cím:*    
 • Név
 • Irányítószám
 • Település
 • Utca házszám /HRSZ
 • Telefon

Automatikusan gyűjtött adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének adatai, melyek a Portálok használata során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt. 

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Portálok a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató adatkezelő fér hozzá. 

VI. Az adatkezelés célja  

A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokat az alábbi célból kezeli:

 1. A Portálokon történő regisztráció
 2. A Portálokon elérhető Szolgáltatások igénybe vétele
 3. Felhasználó azonosítása
 4. Megrendelések teljesítése, számlázás
 5. Szolgáltató és a Felhasználó közötti kommunikáció biztosítása
 6. Ügyfélszolgálati feladatok ellátása, panaszkezelés
 7. Az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása
 8. Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing  
 9. Felhasználónak címzett,  a Portálokkal kapcsolatos rendszerüzenet eljuttatása a Felhasználó Agrárportálokon regisztrált e-mail címére
 10. A Portálokon a Felhasználó fiókjának testre szabása

Hírlevél feliratkozásra vonatkozó szabályok:

A VI./8. pont szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Felhasználó  a Portálokon az ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Agrárportálokon megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Felhasználó a hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Szolgáltató az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Felhasználó ne kapjon hírlevelet és más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

A VI./8.  pont nem foglalja magában a fenti VI ./9 pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Felhasználó az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Szolgáltató  a Portálokkal kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön  a Portálokon regisztrált e-mail címére, ide tartozik különösen, de nem kizárólagosan minden, a Portálok funkcióival, az abban elérhető szolgáltatásokkal, azok módosításával, bővítésével, az ÁSZF módosításával, számlázással, fizetéssel, fizetési és vásárlási tranzakciókkal kapcsolatos tájékoztatás.

 

VII.  Az adatkezelés jogalapja  

Az adatkezelés jogalapja egyrészt a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti Felhasználók kifejezett és önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély.

Szolgáltató jogosult Felhasználó személyes adatait a Felhasználóval kötött bármely szerződés teljesítése érdekében, az ehhez szükséges ideig és mértékben kezelni.

Szolgáltató jogosult Felhasználó személyes adatait kezelni abban az esetben is, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Felhasználó olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.

A Felhasználó a jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával és  a Portálokon történő regisztrációjával elfogadja a jelen Adatvédelmi Szabályzat rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

VIII. Adatkezelő személye  

Az adatkezelést a Szolgáltató végzi.

IX. Adattovábbítás  

A Szolgáltató adott shoptermék rendelése során megadott adatokat a megrendelés teljesítése céljából továbbítja a megrendelt kiadványt a Felhasználónak kiszállító harmadik személynek, amelyhez a Felhasználó jelen Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával hozzájárul.

X.  Adatkezelés időtartama  

A Szolgáltató az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Szolgáltató és a Felhasználó közötti, a Portálok és a Szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésig kezeli, amennyiben az adatok kezelésére Szolgáltató más jogalapon nem jogosult.

 Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait jogszabályi előírás alapján kezeli, a személyes adatok kezelésének időtartamára az adott jogszabály rendelkezései az irányadók.

 

XI. Az adatok megismerésére jogosultak köre  

A Felhasználó személyes adatainak megismerésére a Szolgáltató, továbbá a Szolgáltató által foglalkoztatott, továbbá adatfeldolgozóként igénybe vett személyek jogosultak.

 

Felhasználók jogairól való tájékoztatás  

1.  Hozzáférési jog

 Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz  hozzáférést kapjon.

 

2. Helyesbítéshez való jog

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

3.  A törléshez való jog  

Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő  törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat  törölje.

4. Az adathordozhatósághoz való jog

Az adatok hordozhatóságához való jog szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy - ha ez technikailag megvalósítható - kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathozdozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.

Az adathordozhatósághoz való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

5.  A tiltakozáshoz való jog 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Felhasználó tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

 

XII. Adatbiztonság

A Szolgáltató az 1b Telecom Hungary zRt és a Bohemiasoft s.r.o  szerverein tárolja a Felhasználók által  a Portálokra bevitt adatokat, továbbá  a Portálokhoz kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat.

A Felhasználó és a Portálok közötti internetes kommunikáció végponttól végpontig titkosítva, https (http+ssl) protokollon keresztül történik.

A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Felhasználó Agrárportálokra bevitt személyes adataihoz. Ennek érdekében Szolgáltató megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják, így Szolgáltató többe között:

A fentiek keretében az alábbi intézkedéseket teszi meg:

- a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

- fizikai vagy műszaki incidens esetén biztosítja az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehessen állítani;

- az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó Szolgáltató által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 72 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Felhasználót értesíteni. A Felhasználó köteles a Szolgáltatóval együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

Amennyiben a Szolgáltató az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Felhasználót ért semmilyen kárért.

XIII. Az Adatvédelmi Szabályzat módosítása  

A Szolgáltató jogosult egyoldalúan, bármikor módosítani a jelen Adatvédelmi Szabályzatot.

Amennyiben a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat módosítást kifejezetten elfogadta.

XIV. Adatfeldolgozók  

Szolgáltató az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelés során:

 •  1b Telecom Hungary zRt  2191,Bag, Petőfi tér 14. -szerverszolgáltatás
 •  TPTG Kft  9700, Szombathely, Váci Mihály u. 32 -webfejlesztés
 •  Sárdi Péter 8638 Balatonlelle, Munkácsy 81.- webfejlesztés
 •  Bohemiasoft s.r.o. – webshop szolgáltatás

A Szolgáltató az adatfeldolgozási tevékenységben résztvevő munkavállalóira, megbízottjaira, nézve titoktartási kötelezettséget vállal az adatfeldolgozási tevékenysége körében kezelt Felhasználói adatokra vonatkozóan.

 

Cookie szabályzat

A Cookie-k használatára azért van szükség, hogy a látogatók által az oldalunkon használt szolgáltatásokon javíthassunk. Néhány ilyen, általunk használt Cookie az egyes szolgáltatások működéséhez nélkülözhetetlen, vannak, amelyek információt, statisztikát gyűjtenek a weboldal használatáról, így kényelmesebbé tehetjük a böngészést. Vannak Cookie-k, amelyek átmenetileg működnek, és a böngésző bezárása után eltűnnek, de tartósak is megtalálhatók köztük, amelyek a számítógépeden tárolódnak. Vannak helyi Cookie-k, melyek egy-egy kampány részei és a kampány ideje alatt találhatóak meg az oldalon. Vannak Cookie-k, amelyek az oldal működéséhez elengedhetetlenek, és vannak, amelyek teljesítményt illetve felhasználói élményt növelnek.

A Cookie-k célja, hogy javítsák a szolgáltatások minőségét, a következő módokon:

Néhány különleges szolgáltatás, például a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül a Cookie-k nélkül.

Olyan szolgáltatások engedélyezésével, melyek felismerik a böngészésre használt eszközt, így a látogatónak nem szükséges többször is megadnia ugyanazokat az információkat egy feladat során.

Felismerik, ha a látogató már megadott egy felhasználónevet és jelszót, s amikor bejelentkezett az oldalra, azt nem kell megismételnie a további böngészés során.

Mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatásokat, azért, hogy egyszerűbb lehessen a használatuk és biztosítani lehessen a gyors használatukhoz szükséges kapacitást

Adatokat elemeznek, hogy segítsenek számunkra megérteni, az emberek hogyan használják az online szolgáltatásokat, hogy fejleszthessük azokat.

Ha látogatása során Ön mellőzi a Cookie-k használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni.

Ha a számítógépén már megtalálható Cookie-k közül szeretne törölni, kattintson a böngészőben található "Súgó" menüpontra és kövesse a böngésző szolgáltatójának utasításait! Még többet megtudhat a Cookie-król, azok törléséről és irányításáról a www.aboutcookies.org weboldalon!

FEL

Weboldalainkon cookie-kat (sütiket) használunk, hogy személyre szóló szolgáltatást nyújthassunk látogatóink részére. Tájékoztató.